Artikel 1. Definities
Leverancier: Schiefer Signaal & Speciaallampen B.V., Pottenbakkerstraat 35, 4871 EP Etten-Leur.
Afnemer: de wederpartij bij de overeenkomst aan wie Leverancier goederen en/of diensten verkoopt en levert.
Levering: de levering van goederen en/of diensten.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de order
A. Offertes van Leverancier zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen tot aan het moment van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Leverancier.

B. De overeenkomst komt tot stand na ondertekening van het orderformulier door Afnemer en schriftelijke bevestiging door Leverancier van acceptatie van de ondertekende order. Een kopie van het orderformulier blijft bij Afnemer, en de order geldt als onherroepelijk voor Afnemer.

C. De voorwaarden van Leverancier zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkoopovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht, met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele andersluidende, afwijkende en/of aanvullende inkoopvoorwaarden van Afnemer.

Artikel 3. Prijsstelling
A. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Leverancier.

B. Stijgingen in inkoopprijzen (bijvoorbeeld als gevolg van koersstijgingen, inkoopprijsstijgingen voor Leverancier, stijgingen van loonkosten, stijgingen van vervoerskosten etc.) kunnen worden doorberekend aan Afnemer, voor zover die stijgingen plaatsvinden na verloop van drie maanden na totstandkoming van de order.

Artikel 4. Leveringsdatum
A. De door Leverancier opgegeven leverdatum geldt slechts bij benadering. Leverancier is niet verantwoordelijk voor vertragingen. Om deze reden heeft Afnemer niet het recht de order te annuleren, tenzij Leverancier Afnemer schriftelijk laat weten dat (afronding van) de Levering niet mogelijk is. Die annulering dient schriftelijk te worden bevestigd na afloop van schriftelijke ingebrekestelling door Afnemer per aangetekende post, waarbij Afnemer Leverancier in de gelegenheid heeft gesteld om binnen een redelijke termijn alsnog te leveren. Alleen dan wanneer het onredelijk wordt geacht om Afnemer aan de order te houden kan de order worden geannuleerd.

B. Vertragingen na de leverdatum als gevolg van omstandigheden buiten de directe invloedssfeer van Leverancier, ongeacht of deze voorzien waren, worden niet aan Leverancier toegerekend. Die omstandigheden omvatten onder meer oorlog, opstand, sabotage, boycot, staking, blokkade, grondstoffenschaarste, ziekte van personeel van Leverancier, tekortkomingen door de toeleveranciers en/of vervoerders van Leverancier, overheidsmaatregelen, brand, storm en andere natuurrampen.

Artikel 5. Levering en overgang van risico
A. Leverancier is verantwoordelijk voor deugdelijke en veilige verpakking en dient ervoor te zorgen dat de goederen in goede staat worden geleverd en veilig worden gelost. Het risico van verlies en beschadiging van de goederen gaat op Afnemer over op het moment van Levering.
Onder het "moment van Levering" wordt verstaan:
- de ontvangst van goederen door of namens Afnemer, al dan niet door ophalen bij het kantoor/magazijn van Leverancier of enige andere locatie, dan wel
- de ontvangst van goederen door een derde, met schriftelijke instemming van Leverancier en Afnemer.

B. Een bevoegd vertegenwoordiger van Afnemer dient te tekenen voor ontvangst van de geleverde goederen. Naast diens handtekening dienen tevens zijn volledige naam en paraaf te worden geplaatst.

Artikel 6. Facturering en betaling
A. Leverancier dient alle afwijkingen van en/of aanvullingen op de schriftelijke order van Afnemer vooraf aan te kondigen, tenzij het gaat om onbelangrijke details. De Levering door en de factuur van Leverancier dienen overeen te komen met de order van Afnemer zoals deze schriftelijk is bevestigd door Leverancier.

B. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier is het Afnemer niet toegestaan vorderingen die hij mocht hebben op Leverancier te verrekenen met bedragen die Afnemer verschuldigd is aan Leverancier.

C. Betaling is verschuldigd binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Leverancier mag vooruitbetaling of contante betaling verlangen indien Leverancier dat noodzakelijk acht. Voorts is het Leverancier toegestaan de goederen in delen te leveren en te factureren.

D. Niet-tijdige betaling door Afnemer vormt, zonder waarschuwing of ingebrekestelling, nalatigheid aan de zijde van Afnemer. In dat geval wordt Afnemer geacht in verzuim te zijn en is Afnemer rente verschuldigd tegen 1% per maand. In dit verband wordt een gedeelte van een maand gerekend als een volledige kalendermaand. Leverancier heeft eveneens het recht Leveringen om iedere order op te schorten, indien Levering nog niet heeft plaatsgevonden, totdat volledige betaling van alle opeisbare facturen is ontvangen. Indien betaling ook nog niet is ontvangen na een waarschuwingsbrief of ingebrekestelling heeft Leverancier het recht elke order geheel of gedeeltelijk te annuleren door middel van schriftelijke bevestiging, onverminderd het recht van Leverancier om vergoeding van directe en indirecte schade te vorderen. Alle bijkomende kosten van incasso komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten, met inbegrip van vergoeding van de tijd die Leverancier heeft moeten besteden aan de incasso, worden gesteld op ten minste 15% van de verkoopprijs bij buitenlandse Afnemers en het desbetreffende percentage vermeld in de Nederlandse BIK-regeling bij Nederlandse Afnemers.

E. Afnemer is gehouden tot volledige en onmiddellijke betaling van onderhanden orders en openstaande facturen indien aan Afnemer surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Afnemer wordt uitgesproken of aangevraagd, Afnemer besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming, activa van Afnemer in beslag genomen worden, of Afnemer meer dan tweemaal in verzuim is met betaling van opeisbare facturen. In alle gevallen heeft Leverancier het recht alle orders van Afnemer te annuleren indien Afnemer niet binnen acht kalenderdagen na een verzoek tot betaling van Leverancier heeft gereageerd en indien Afnemer heeft geweigerd passende zekerheid te stellen naar genoegen van Leverancier. Dit geldt voor alle bestaande en toekomstige financiële en andere contractuele verplichtingen van Afnemer jegens Leverancier.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
A. De eigendom van de goederen gaat, ook na Levering, niet over op Afnemer totdat Afnemer correct alle verbintenissen jegens Leverancier uit hoofde van alle orders is nagekomen.

B. Leveringen waarbij de eigendom van de goederen nog niet op Afnemer is overgegaan mogen niet als (zakelijke) zekerheid worden gebruikt of worden verpand.

C. Afnemer wordt geacht te allen tijde redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen.

D. Afnemer dient Leverancier onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van (voorgenomen) beslag op of confiscatie van geleverde goederen door een derde waarbij de eigendom van deze goederen nog niet op Afnemer is overgegaan. Afnemer is verplicht geleverde goederen waarbij de eigendom nog niet op Afnemer is overgegaan te verzekeren tegen diefstal, brand, explosie en waterschade, en Leverancier op eerste verzoek inzage te geven in de desbetreffende verzekeringspolis. Leverancier is gerechtigd tot door Afnemer ontvangen verzekeringspenningen. Indien nodig verbindt Afnemer zich bij voorbaat jegens Leverancier om daaraan zijn medewerking te verlenen.

E. Indien Leverancier zijn eigendomsrechten op de geleverde goederen uitoefent, mag hij die geleverde goederen ophalen. Leverancier mag die geleverde goederen onder zich houden totdat Afnemer alle verbintenissen jegens Leverancier is nagekomen.

Artikel 8. Gebreken en annulering
A. Eventuele gebreken van de geleverde goederen dienen binnen vijf werkdagen na Levering schriftelijk te worden gemeld. Zichtbare schade alsmede klachten over geleverde hoeveelheden dienen binnen twee werkdagen na Levering schriftelijk te worden gemeld. Indien Afnemer verzuimt voornoemde melding te doen vervalt zijn recht om te klagen over de geleverde goederen.

B. Gebreken die niet in redelijkheid konden worden vastgesteld bij onderzoek onmiddellijk na Levering maar die binnen drie maanden na Levering worden ontdekt, worden behandeld in overeenstemming met het in artikel 8C bepaalde, mits van die gebreken kan worden aangetoond dat Leverancier daarvoor verantwoordelijk is en ze binnen drie maanden na Levering schriftelijk worden gemeld.

C. Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan zullen de geweigerde goederen worden verwijderd en/of vervangen.

D. Afnemer kan nimmer een beroep doen op gebreken in geleverde goederen indien die goederen verder verwerkt of bewerkt zijn na Levering. Kleine afwijkingen in kwaliteit, kleur of anderszins die technisch gezien niet of nauwelijks te vermijden zijn en die naar algemene maatstaven in de branche toegestaan zijn, vormen nimmer grond voor weigering van de goederen door Afnemer.

E. Gebreken in goederen vormen geen grond voor annulering van de order, tenzij Leverancier na herhaalde pogingen nog steeds niet in staat is de gebreken te herstellen. Alleen dan wanneer het onredelijk wordt geacht om Afnemer aan de overeenkomst te houden kan de overeenkomst worden geannuleerd.

F. Geleverde goederen mogen uitsluitend worden geretourneerd na schriftelijke toestemming van Leverancier. Afnemer kan noch aan deze toestemming, noch aan de ontvangst van de geretourneerde goederen, enig recht ontlenen. Ook in dit geval blijven de goederen voor rekening en risico van Afnemer totdat Leverancier er schriftelijk mee instemt de order betreffende de geretourneerde goederen te annuleren of totdat de order is geannuleerd door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis. Afnemer is aansprakelijk voor alle kosten die worden gemaakt in verband met het retourneren van de goederen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid voor schade
Voor schade in verband met Leveringen door of in opdracht van Leverancier die toerekenbaar is aan Leverancier gelden de volgende bepalingen, tenzij anders is bepaald op grond van dwingendrechtelijke Nederlandse rechtsregels:

A. Vergoeding van schade geldt uitsluitend indien Afnemer op basis van bewijsstukken overtuigend heeft aangetoond dat de schade het rechtstreekse en voorzienbare gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis die aan Leverancier moet worden toegerekend.

B.

1. Schade in de vorm van gederfde winst, verminderde opbrengsten en/of andere indirecte of gevolgschade wordt nimmer vergoed.
2. Schade in verband met beschadiging of verlies van een actief of persoonlijk letsel of overlijden kan worden vergoed tot een maximumbedrag gelijk aan de waarde van de geleverde goederen, tenzij dwingendrechtelijke EU-regels op het gebied van productaansprakelijkheid gelden.
3. Andere schade dan die bedoeld in artikel 9B1 en 9B2 wordt vergoed tot maximaal de helft van het netto factuurbedrag voor de Levering die rechtstreeks verband houdt met de schade. Die vergoeding bedraagt echter in geen geval meer dan € 10.000,=.

C. De specificatie van de vergoeding in artikel 9B2 en 9B3 geldt voor het totaalbedrag van alle schade die verband houdt met een Levering van Leverancier. Onverminderd het hiervoor in dit artikel 9 bepaalde wordt schade uitsluitend vergoed indien deze optreedt binnen zes maanden na Levering en indien die schade schriftelijk aan Leverancier is gemeld binnen de in artikel8 gestelde termijnen, indien van toepassing. Leverancier krijgt alle benodigde ondersteuning bij het vaststellen van de oorzaak, aard en omvang van de schade. Anders vervallen alle aanspraken op vergoeding. Eventuele rechtsvorderingen met betrekking tot schade vervallen binnen zes maanden na ontdekking van de schade.

D. Afnemer zal Leverancier vrijwaren in verband met alle gerechtelijke procedures en/of vorderingen van derden wegens schade die geacht wordt direct of indirect verband te houden met de Levering door Leverancier aan Afnemer.

E. Aan Leverancier gelieerde ondernemingen, natuurlijke personen en/of derden die betrokken zijn bij een order en die handelen in opdracht van Leverancier, en die aansprakelijk worden gehouden voor schade (onder meer) door Afnemer, zijn beschermd door dit artikel 9. Afnemer kan geen vordering tot schadevergoeding tegen hen instellen voor een hoger bedrag dan het maximumbedrag dat Leverancier zelf aan Afnemer zou moeten vergoeden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
A. Nederlands recht is van toepassing op alle orders en/of andere overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer, met uitsluiting van Nederlandse collisieregels betreffende eventuele strijdigheden tussen rechtsregels van de Nederlandse en buitenlandse wetgeving. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

B. De rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, is bij uitsluiting bevoegd om geschillen tussen Leverancier en Afnemer te beslechten. Indien Afnemer buiten de EU gevestigd is, worden eventuele geschillen tussen Leverancier en Afnemer bij uitsluiting beslecht door het Nederlands Arbitrage Instituut (www.nai-nl.org) in  overeenstemming met diens reglement. Slechts één arbiter wordt benoemd. De voertaal is het Engels. De plaats van arbitrage is Rotterdam. Leverancier heeft te allen tijde het recht een geschil met Afnemer voor te leggen aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Afnemer is gevestigd.